จัดซื้อจัดจ้าง
การป้องกันการทุจริต
สายตรงสำนักงาน
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
กองช่าง
 
ว่าที่ร้อยตรีบุญทำ มากแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
นายทรงศักดิ์ อินทนา
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายโอวาท เกิดอุดม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
นายสายัณห์ ไชยานนท์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายธีรพงษ์ ศรีพลอย
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาววรรณษา สุขใส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ