จัดซื้อจัดจ้าง
การป้องกันการทุจริต
สายตรงสำนักงาน
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
กองคลัง
 
นางถนอม เพชรทองด้วง
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
นางสาวณัฐรินีย์ ชุมวรฐายี
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวสุเบญจ คล้ายอักษร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริรัตน์ จางบัว
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นางสาวสาวนันท์ โพธิ์ทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี