จัดซื้อจัดจ้าง
การป้องกันการทุจริต
สายตรงสำนักงาน
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
สำนักงานปลัด
 
นางอรุณี คำหอม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
นางพรรณราย ช่วยชูหนู
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นางสาวพวงผกา มีสุวรรณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาววิภาวี ชูทัศน์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางวิริญช์ นุชนงค์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางชลิดา แจะซ้าย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายชาตรี ทิพย์วิเศษ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวกรุณา กิ่งแก้ว
ครู (คศ.1)
นางสมเพียง จันทนะ
ครู (คศ.1)
นางสาวชนาชล นิลคช
ครู (คศ.1)
นางสาวบุญสร้าง เอี้ยงมี
เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจำ)
พนักงานจ้างสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง
นายประกอบ แซ่จิ้ว
พนักงานขับรถยนต์
.นายนพรัตน์ ราชนาการ
พนักงานขับรถยนต์
นางเกษรินทร์ เกิดอยู่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสุรินทร์ นวลศรี
ยาม
นางสาวณัฐพร รุ่งเรือง
คนงานทั่วไป
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางสาวประไพ จันทนะ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางพจนารถ ครุฆยักษ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอนงค์ กลมกลึง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวทิพวรรณ จันทร์ตรี
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุนิสา พรหมเมฆ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววันดี อินช่วย
ผู้ดูแลเด็ก