จัดซื้อจัดจ้าง
การป้องกันการทุจริต
สายตรงสำนักงาน
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
คณะผู้บริหาร
 
นายกิตติ เทพเต็ม ตำแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง
นายรักมิตร พลยมมา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง
นางพัชรี กิ่งแก้ว
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง
นายอนุชิต นาราทิพย์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง