จัดซื้อจัดจ้าง
การป้องกันการทุจริต
สายตรงสำนักงาน
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
สภา อบต.
 
นายสุชล สินสมบุญ
ประธานสภา อบต.สองพี่น้อง
นายบุญส่ง ขาวมรดก
รองประธานสภา อบต.สองพี่น้อง
นายสมชาย มารจรูญ
เลขานุการสภา อบต.สองพี่น้อง
นายวีรวัฒน์ พร้อมเมตตา
สมาชิกสภา อบต. หมู่1
นายปรีชา มีสุวรรณ
สมาชิกสภา อบต.หมู่1
นายนิยม คล้ายอักษร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2
นายจรัญ หนูมาศ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
นายสมพร หญีตน้อย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
นายธวัช เหลือสิบชาติ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
นายวัฒนา รอดเผือก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
นายตรีมล หนูชนะภัย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
นายกำเนิด พยัคฆี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6
นายจเร ปานแก้ว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
นายสุนทร ทรทึก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7