จัดซื้อจัดจ้าง
การป้องกันการทุจริต
สายตรงสำนักงาน
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
ประวัติความเป็นมา
 
 
    ประวัติความเป็นมา
          ตำบลสองพี่น้อง เดิมเป็นหมู่บ้าน ในตำบลสลุยแยกออกมา 6 หมู่บ้าน บ้านทรายขาว บ้านห้วยใหญ่ บ้านงาช้าง บ้านร้านตัดผม บ้านตาเงาะ บ้านสามล้าน และแยกบ้านดวงดี จากบ้านร้านตัดผม มาเป็น 7 หมู่บ้าน เมื่อปี 2536 ที่ชื่อสองพี่น้อง เพราะเป็นบ้านพี่น้องกับตำบลสลุย

     
    History.
      District Two. The original village. St. Louis district is separated from the six villages at Ban Ban Ivory White House barber eyes rambutan three million home and houses a good eye. Barber is the home of 7 years in 2536 to name two. It is home to the district's brother Louis.