จัดซื้อจัดจ้าง
การป้องกันการทุจริต
สายตรงสำนักงาน
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
การบริการพื้นฐาน
 
 
    เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตำบล 
  1. สายถนนเพชรเกษม ระยะทาง 35 กิโลเมตร
  2. สายอ่างทอง - ดวงดี ระยะทาง 40 กิโลเมตร

สภาพพื้นที่และระบบสาธารณูปโภค
มีไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้านแต่ไม่ครบทุกครัวเรือน มีโทรศัพท์สาธารณะครบทุกหมู่บ้าน มีประปาใช้ บางกลุ่มหมู่บ้านแต่น้อยมาก มีรถเมล์ประจำทางผ่าน 4 หมู่บ้าน 
     
    Communications routes. Journey into the district.
   1. A road distance of 35 kilometers.
   2. Late ANG - fortunately distance 40 km.

Drainage and utilities.
Every village has electricity, but not in every household. There is a public telephone in every village there is very little water to some villages. There are 4 bus ride through the village.