จัดซื้อจัดจ้าง
การป้องกันการทุจริต
สายตรงสำนักงาน
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ
 
 
    สภาพทางด้านเศรษฐกิจ
   - อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ค้าขาย รับจ้างทั่วไป
   - อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ 
   

 

    State of the economy.
    - Main trade, farming and gardening at home.
    - Professional pet.