จัดซื้อจัดจ้าง
การป้องกันการทุจริต
สายตรงสำนักงาน
สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
สภาพทั่วไป
 
 
     
    สภาพทั่วไปของตำบล
    เป็นที่ราบสูง และมีเขาสูง มีพื้นที่ราบสูงสลับภูเขาและมีแม่น้ำลำคลองไหลผ่าน

อาณาเขตตำบล 
   - ทิศเหนือ       ติดกับ ตำบลไชยราช อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคึรีขันธ์
   - ทิศใต้          ติดกับ ตำบลสลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
   - ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลเขาไชยราช อ.ปะทิว และต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
   - ทิศตะวันตก   ติดกับสหภาพเมียนมาร์

จำนวนประชากรของตำบล
จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,909 คน
     
   

The general condition of the district.
     He is a high plateau and plateau interspersed with mountain and river flow.

District boundaries.
    - Adjacent to the northern district Chaiyarat Bangsaphan less. Mon, coinciding Signup Khan.
    - South to the St. Louis District, Tha Sae district, Chumphon.
    - Adjacent to the eastern district, and he Chaiyarat Pathiu. St. Louis District, Tha Sae, Chumphon.
    - Western Union with Myanmar.

The population of the district.
In 6909 the SAO Population.